Gratis parkering

Rejsebetingelser

På denne side kan du læse vores rejsebetingelser. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 86 20 29 00. Nedenstående rejsebetingelser er sidst opdateret d. 7/7-2017 og er gældende for rejser købt før d. 1. juli 2018.

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark. Bestemmelserne gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (seat only). Udover de almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser, vil yderligere betingelser fra Århus Charter være beskrevet i kursiv. 


1. INDTEGNING
Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via e-mail og rejsebureauets hjemmeside. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i udbudsmaterialet og på rejsebureauets hjemmeside, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på billetten, i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

Rejsebureauet skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt en ferierådgiver for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forældre eller værge.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsebureauet angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringen kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn. 


2. REJSENS PRIS M.V.

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel, og dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris fremgår på den fremsendte bekræftelse umiddelbart efter bestilling af rejsen.

Der vil ved bestilling af rejse for en person blive opkrævet et eneværelsestillæg. Ring til en af vores ferierådgivere for pris.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, sikkerhedsboks, adgang til internet m.v.


3. BETALING, PRISÆNDRINGER M.V.

For rejser inden for Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) udgør depositum kr. 1.200 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser udgør depositum kr. 2.400 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejse. 

Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedagen, skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning. Ved indtegning via internettet senere end 60 dage før afrejse, skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt. Bestilles rejsen senere end 14 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med ferierådgiveren. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedagen at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100 forhøjes rejsens pris tilsvarende. 

Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager. 

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse/mailadresse.

Der er ingen fortrydelsesret på bestillingen, når kunden har foretaget sin indbetaling til Århus Charter, det være sig både ved indbetaling af depositum og/eller rejsens fulde pris.


4. ÆNDRING OG AFBESTILLING INDEN AFREJSE


A) PÅ REJSEBUREAUETS FORANLEDNING

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af lavere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedagen
2) kundens egne forhold
3) en uvedkommende tredjemand eller udefrakommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller have været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. ÆNDRINGER OG AFLYSNING PÅ KUNDENS FORANLEDNING

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens fulde pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 250 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning af rejse.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling

2a) 
Rejsebureauet kan fastsætte regler for følgerne af kundens afbestilling af den købte rejse; herunder, at eventuel tilbagebetaling til kunden reduceres eller bortfalder desto tættere på afrejsen, afbestillingen sker. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår senest ved rejseaftalens indgåelse.

Århus Charter ønsker at modtage en afbestilling af rejse pr. telefon på 8620 2900 eller pr. mail på info@aarhuscharter.dk. Der skal ved telefonisk afbestilling altid efterfølgende fremsendes en bekræftelse pr. mail på afbestillingen.

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:
a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til et depositum på kr. 1.200 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.

d) Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

e) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt et depositum på kr. 1.200 samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

2b) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

2c) Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 250 pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 250 pr. person samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

C. AFBESTILLINGSSIKRING
Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingssikring. Afbestillingssikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Har kunden købt afbestillingssikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet, uden andre fradrag, end selve præmien for afbestillingssikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Kunden skal herfor fremsende original lægeerklæring på lægens/hospitalets logopapir med den behandlende læges underskrift og stempel, hvortil kunden selv afholder udgiften. Lægeerklæringen fremsendes til Århus Charter, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Aarhus C.

1)    Ved afbestilling ifm. lockout eller strejke
Har kunden købt afbestillingssikring gennem Århus Charter kan rejsen først afbestilles med refundering, når en eventuel lockout eller strejke officielt er trådt i kraft. Når en lockout eller strejke er trådt i kraft kan kunden annullere rejser, som har afrejse fra lockout eller strejkens påbegyndte dato og 3 måneder frem. Ved en eventuel afbestilling skal kunden herfor fremsende skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver om, at medarbejderen bliver indbefattet af lockout eller strejke. 

Ved bestilling af rejse med afbestillingssikring, efter varsling om lockout eller strejke, er afbestillingssikringen ikke gældende ved en eventuel. ikrafttræden af lockout eller strejke. 


5. REJSEBUREAUETS PLIGTER OG ANSVAR EFTER AFREJSE

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.

Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører at det skriftlig aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.

Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefrakommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. Eventuelle vigtige meddelelser om rejsen (f.eks. en flytidsændring) sendes til den rejseansvarlige, fortrinsvis pr. SMS eller e-mail, og kunden anbefales senest 24 timer inden afrejse at tilgå sit rejsedokument via Århus Charters hjemmeside www.aarhuscharter.dk og logge ind på ”Min Billet” for at sikre sig at alt på rejsedokumentet stemmer overens med det først oplyste.

Rejsebureauet yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer/hjemmesider.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Ved bestilling af rejse hos Århus Charter vil dine personoplysninger kunne danne grundlag for Århus Charters markeds- og kundeanalyser samt statistikker. Århus Charter kan også, hvis du ikke har modsat dig direkte markedsføring, benytte dine kundeoplysninger til at give dig forskellige tilbud om produkter, tjenesteydelser samt arrangementer forbundet til Århus Charter. Ved at du giver dine personoplysninger ifølge ovenstående, godkender du, at Århus Charter behandler dine personoplysninger til de angivne formål.


6. LUFTFARTSSELSKABETS ANSVAR
For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning på eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlige eller uagtsom handling fra tredjemands side, og der er taget alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan en betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

I forbindelse med en flyrejse med DAT – Danish Air Transport, vil det være deres betingelser som gør sig gældende for flyrejsen. Der er mulighed for at læse mere om deres betingelser på www.dat.dk/efter-rejsen/


7. DEN REJSENDES PLIGTER OG ANSVAR

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. 

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt. 

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende rette til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidig check-in.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.


8. REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for Århus Charters rejseleder på rejsemålet inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation (pakkerejseloven § 26). Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Vi henviser i øvrigt til vores rejsebetingelser, hvilke er fremsendt pr. mail ved køb af rejse samt kan findes på vores hjemmeside www.aarhuscharter.dk/gaesteservice/rejsebetingelser Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning på gaestemail@aarhuscharter.dk

Kommentarer i udfyldte spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på disse kommentarer.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr

For medlemmer af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte eller på mail til info@pakkerejseankenaevnet.dk hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Der kan forekomme en behandlingstid på op til 6 måneder hos Pakkerejse-Ankenævnet.

Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på mail til kfst@kfst.dk

Endeligt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.


9. GAVEKORT, TILGODEBEVISER OG RABATKODER
Alle gavekort og tilgodebeviser (tidligere kaldt ventekontobreve) har en gyldighed på 3 år fra udstedelsesdatoen, derefter er de ugyldige. Originale gavekort samt tilgodebeviser skal indsendes til Århus Charter, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Aarhus C. Ved brug af gavekort med trykte rabatkoder, kan der kun benyttes 1 gavekort pr. booking.


10. HØJ- OG LAVSÆSON
Feriemålet og hotellernes karakter kan være skiftende afhængigt af tidspunktet på året man rejser.

I højsæson er der åbent overalt på restauranter, barer, butikker og strandene kan være overfyldte. Da der er mange mennesker, vil støjniveauet i sommermånederne være højere end i lavsæsonen.

I lavsæsonen, som typisk er start/slut på sæsonen (maj og oktober, men kan dog variere fra rejsemål til rejsemål), vil der ikke være lige så mange gæster som i højsæsonen, hvilket kan betyde, at ikke alle butikker, restauranter, forlystelser med mere er åbne, og rejsemålet kan virke lidt lukket. Dette finder mange gæster behageligt, eftersom der er mere plads samt fred og ro på og omkring hotellet. I lavsæsonen kan måltiderne også serveres enklere og ved alternative løsninger. Da der på flere rejsemål ikke er opvarmning af hotelværelser/lejligheder, kan der i forårs-og efterårssæsonen være køligere end forventet.

Vær opmærksom på, at flere hoteller kun udbyder underholdning/animation i den absolutte højsæson, som må anses for at være fra slut juni til og med august.


11. FORBEHOLD FOR TRYKFEJL
Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl, tastefejl og eventuelle ændringer i pris og tekst på hjemmeside. Århus Charter kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som Århus Charter linker videre til eller fortæller om.


12. REJSEGARANTIFONDEN
Århus Charter er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnummer 466.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
DELTAG I KONKURRENCEN
om et rejsegavekort på kr. 5.000,-
Vinderen trækkes én gang årligt
Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker